Standardbetingelser

§1 – NTG A/S – ansvarsbestemmelser
Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser vort ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab maksimalt SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditøren ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og total for éb og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved én og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

§2 – Prisblade/tilbud – gyldighedsperiode
Alle tilbud er givet uden forpligtelse førend endelig bekæftet af alle parter. Tilbud afgivet af NTG A/S er gældende fra udstedelsesdatoen, indtil de bortfalder på den i tilbuddet anførte udløbsdato. Hvis der i tilbuddet ikke er anført en udløbsdato, bortfalder dette uden opsigelse den førstkommende 31. december.

§3 – Paller
Alle paller betragtes som en del af emballagen og er derfor en del af handelsaftalen. Som følge heraf er ethvert pallemellemværende NTG A/S uvedkommende. Pallebytning kan dog efter forudgående, skriftlig aftale finde sted mod betaling af et mindre gebyr.

§4 – Reklamation
I tilfælde af transportskade og/eller manko bedes dette straks meddelt transportør og/eller speditør samt forsikringsselskab, såfremt der er tegnet forsikring.

§5 – Prisregulering
Prisregulering sker efter forudgående underretning med et varsel på 14 dage. Dog vil indførelse af nye eller forhøjelse af allerede eksisterende offentlige afgifter samt forøgelse af eksterne omkostninger, der ikke er under NTG A/S’ kontrol, kunne pålignes transportkøber uden varsel.

§6 – Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er anført på den/de enkelte faktura(er). Endvidere må der ikke foretages modregning i NTG A/S’ krav på fragt og andre ydelser.

§7 –Renter og gebyrer
Betaling senere end den dato (forfaldsdato), der er angivet på den enkelte faktura, medfører pligt til at betale rente. Rente beregnes fra forfaldsdato, indtil betaling sker. NTG A/S forbeholder sig ret til at forhøje eller nedsætte renten i takt med den almindelige renteudvikling i Danmark, herunder ændringer i Nationalbankens diskonto og/eller den til enhver tid gældende kassekreditrente noteret af NTG A/S’ bankforbindelse. Derudover er NTG A/S berettiget til af forlange et rykkergebyr, som fastsættes af selskabet til enhver tid, dog minimum dkk 75,- pr. rykker. Beløbet er forfaldent på anfordring.

§8 – Øvrige betingelser
Såfremt transportkøber standser sine betalinger, kommer under bobehandling eller indleder forhandling om tvangsakkord eller lignende, er NTG A/S’ samlede tilgodehavende straks forfaldent til betaling. Enhver afvigelse fra NTG A/S’ almindelige forretningsbetingelser skal aftales skriftligt.